Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Identificatie Verkoper en hoedanigheid consument

De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is Lekkergekookt.nl, gevestigd op Newtonstraat 43, 2723 RL te Zoetermeer, KVK nummer 82016747, bankrekeningnummer NL90INGB0006802756
De “Klant” die van de webshop van Lekkergekookt.nl gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de website https://www.lekkergekookt.nl” (hierna: de “Website”) uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u producten van Lekkergekookt.nl wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, maar dient u zich te richten tot de verkoopafdeling van Lekkergekookt.nl die u via info@lekkergekookt.nl kunt bereiken. De Klant verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: “de Voorwaarden“) zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.
Verkoper verbindt er zich enkel toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn in Nederland.

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.

De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product. Maaltijden kunnen gekozen worden uit een aangeboden verzameling op de website.

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 5 – Totstandkoming koop

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.

Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

– bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

– bij vaststelling van een foutief aanbod;

– bij een leveringsadres buiten Nederland;

– bij overmacht.

Artikel 6 – Levering

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de Klant.

6 .1 – Algemeen + Tarieven

Voor de levering van de online bestellingen kiest Lekkergekookt.nl Simply Logistics als partner.

De prijzen zijn zoals die op de website staan vermeld. Wanneer een bestelling binnen 24 uur voor geplande levering wordt geannuleerd, zal er 50% van de verkoopprijs aan de klant in rekening worden gebracht.

De Verkoper doet al het mogelijk om na ontvangst van de bestelling de producten op een correcte manier af te leveren op het door de Koper opgegeven adres.

Indien er door een fout van de Verkoper of de gekozen vervoerder een pakket later dan aangegeven aankomt, en hierdoor niet in bevroren staat afgeleverd wordt, kan de Koper ervoor kiezen om:
a) het gehele pakket te retourneren en het aankoopbedrag terug te krijgen

b) het gehele pakket te retourneren en een nieuw pakket opgestuurd te krijgen

c) in overleg met Verkoper een andere oplossing overeenkomen.

Indien de Koper verantwoordelijk is voor het missen van het pakket tijdens het aangeven bezorgmoment is Verkoper niet verantwoordelijk voor enige gevolgen in kwaliteit en houdbaarheid van de maaltijden.
De Koper zal verantwoordelijk worden gesteld voor een verlate levering en enige gevolgen indien deze;
a) niet aanwezig was op het aangegeven adres en het aangegeven bezorgmoment
b) foutieve bezorginformatie heeft aangeleverd bij het plaatsen van een bestelling

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een bereikbaar adres in Nederland met (uitzondering van de Waddeneilanden), en niet in een postbus.

Het digitale akkoord dan wel handtekening dat wordt geplaatst bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert. Na ontvangst is de Koper verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product.

De Verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling, de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering…) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen…).

6.2 – Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

Artikel 7 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee maanden worden gemeld aan de Verkoper, op straffe van verval van elk recht. Bij eventuele vragen of klachten in verband met de gelijkvormigheid van de geleverde producten, kan de Koper terecht bij onderstaand adres.

We doen er alles aan om de klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Lekkergekookt.nl
WebshopTel.:06-41553685
E-mail: info@lekkergekookt.nl

Artikel 8 – Garantie

Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.

De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van de Klant geldt niet op i) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben en ii) voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Verkoper verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Wij aanvaarden uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid door onze onderneming. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.